isuzuFXZ360รถเบ้าท์

ISUZU FXZ360 ติดตั้งไซโลพร้อมต่อพ่วง

เรามาดูตัวอย่างรถเฉพาะกิจ ISUZU FXZ360 ติดตั้งไซโลบรรทุกอาหารสัตว์พร้อมต่อพ่วง รถสวยๆร ถไซโล รถเบ้าท์บรรทุกอาหารสัตว์ โดย บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด